Matrand cup spilles etter NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Reglementet er utarbeidet etter modell fra Norway Cup og er i grove trekk i samsvar med det anbefalte forslag fra NFF til «Konkurranseklasser og aldersbestemmelser i cuper og turneringer med deltakende lag fra flere kretser».

Klassene spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

JURY

Turneringens jury består av tre medlemmer. Juryens sammensetning:

  • Pål Eivind Kristiansen, leder
  • Arild Nylend
  • Johnny Torp

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes. Turneringsreglementet er delt opp i tre kapitler:

Kapittel 1 Kampreglement

Kapittel 2 Konkurranse- og sanksjonsreglement

Kapittel 3 Reglement for spilleberettigelse

Kapittel 1 - KAMPREGLEMENT

§ 1-1 Aldersklasser

3-er fotball: G/J6 og 7 år.

5-er fotball: G/J8, 9 og 10 år.

7-er fotball: G/J10, 11 og 12 år.

Klassene GJ10 kan velge 5 er eller 7 er

§ 1-2 Spilletider

Klassene G/J6 spiller 2 x 10 min med to minutters pause. Hjemmelaget startetr med avspark.

G/J 7, 8, 9, 10, 11 og 12 spiller 2×15 min. med to minutters pause. Hjemmelaget starter med avspark.

§ 1-3 Ballen

Det benyttes ballstørrelse nr. 3 og 4. I klassene under 10 år anbefales 3-er ball. Øvrige klasser 4-er ball. Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.

§ 1-4 Banehalvdel

Lagene stiller på den banehalvdelen som dommeren bestemmer.

§ 1-5 Drakter

Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekkstrøyer dersom dommeren mener draktene er for like.

§ 1-6 Spillernes utstyr

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

§ 1-7 Frammøte

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min. før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på «walk-over».

§ 1-8 Spilleplan

Kampene for klassene G/J 6 spilles i ballbingen på Matrand. Klassene G/J 7, 8, 9, 10, 11 og 12 spilles på Matrands gressbaner.

§ 1-9 Forbehold om vær m.v.

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

Flytting av kamper til reservebaner andre steder kan være aktuelt. Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.

§ 1-10 Spillesystemer

Alle lag spiller 4 kamper. det kan velges mellom 2 kamper på lørdag og 2 kamper på søndag, eller 4 kamper på lørdag, eller 4 kamper på søndag.

§ 1-11 Turneringsreglement

Lagene spiller kamper lørdag og søndag, ved stor pågang kan enkelte «lokale» kamper avvikles på fredag.

Lagene spiller etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

§ 1-12 Premiering

I påmeldingsavgiften er det:

  •  inkludert   6 premier for klassene GJ 6 og 7 
  •  inkludert   9 premier for klassene GJ8,9 og 10
  •  inkludert 11 premier for klassene GJ 11 og 12

Premier utover dette kan kjøpes for kr 50,- ved henvendelse i sekretariatet.

Kapittel 2 – KONKURRANSE- OG SANKSJONSREGLEMENT

§ 2-1 Protester

 

NFFs kampreglement § 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-1.1 Tidsfrist

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 20 min. etter at kampen er ferdigspilt.

§ 2-1.2 Varsling

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

§ 2-1.3 Protest på alder

Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

§ 2-1.4 Protestgebyr

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.


§ 2-3.3 Advarsel

I disse klassene benyttes ikke advarsel. I disse klassene skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

§
§ 2-4 Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere

§ 2-4.1 Upassende opptreden fra ledere m.v.

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper.

Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser. Matrand IL er en Fair Play-klubb og oppfordrer til at foreldrevettreglene fra NFF etterfølges.

Matrand cup legger spesielt vekt på oppførsel overfor dommere i turneringen.

§ 2-4.2 Upassende opptreden fra utøvere

Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse.

§ 2-4.3 Upassende opptreden

Upassende opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.

§ 2-4.4 Saksbehandling

Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette bli brukt mot dem ved avgjørelsen av skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

§ 2-4.5 Anmeldelse til NFF

Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

§ 2-4.6 Suspensjon

Finner juryen det påkrevet, kan den straks etter at anmeldelse er inngitt suspendere den det er tale om å ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles anmeldte snarest og kan ikke ankes.

§ 2-5 Bortvist trener/leder

NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:

§ 2-5.1 Automatisk utelukkelse

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

§ 2-5.2 Utelukkelse i flere kamper

Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

§ 2-5.3 Forklaringsrett

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest to timer etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport.

§ 2-6 Uteblivelse

Virkningen av uteblivelse eller å trekke seg fra kamp Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 3-0. Dersom særlige grunner taler for det kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

Et lag som trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget ikke har møtt.

KAPITTEL 3 – REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE

§ 3-1 Generelt

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer og etter Matrand cups aldersbestemmelser.

For klubber som stiller flere lag i en klasse kan inntil to spillere pr. lag overføres til et annet lag, under forutsetning om at spillerne ikke er overårige. Aldersbestemmelser må overholdes. Unntak fra denne reglen gis for overårige spillere som er registrert som permanent tilhørende et yngre lag (dette må dokumenteres skriftlig på forhånd). På laglisten skal spilleren oppføres på begge aktuelle lag i aktuell klasse.

§ 3-2 Sammensatte lag

Sammensatte lag må ha dispensasjon/tillatelse fra krets eller NFF gitt før sesongstart.

§ 3-3 Dokumentasjon for alder

Samtlige spillere må dokumentere sin alder. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende dokumentasjon. Det kan bli foretatt stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

§ 3-4 Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Laglistene skal inneholde navn, fødselsdato og fødselsår på spillerne. En spiller er ikke spilleberettiget før vedkommende står oppført på laglisten. På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp. Laglister skal leveres i sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp.

§ 3-5 Bruk av ikke spilleberettiget spiller

Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registrert som spilleberettiget for annen klubb.

§ 3-6 Bruk av overårige

§ 3-6.1 Formål

Bruk av overårige og bruk av spillere med dispensasjon er ment for å gi den enkelte spiller som, i den lokale serie deltar på laget, et sportslig tilbud også i Matrand cup.

§ 3-6.2 Overårig

Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Matrand cup, uten juryens godkjennelse.

§ 3-6.3 Forbud å delta i egen aldersklasse

Overårig spiller kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse i turneringen.

§ 3-6.4 Antall overårige

I klassene med 7 spillere på banen, er det tillatt å ha med to overårige på laget. En av disse kan være på banen til enhver tid.

I klasser med 5 spillere på banen vil overårige kunne tillattes etter forhåndsgodkjenning av turneringsledelsen.

§ 3-6.5 Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag

Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten.

§ 3-6.6 Fremvisning av spillere/dispensasjon

Lagledere skal før kampen orientere motstanderen om eventuelle overårige spillere, og vise hvem disse er. Manglende «fremvisning» av spillerne før kamp er ikke protestgrunnlag.

Eventuelle dispensasjoner etter § 3-6.5 skal fremlegges for motstanderens lagledelse før kamp.

§ 3-7 Flytting av lag

Juryen kan flytte et lag til en annen klasse dersom sportslige hensyn tilsier dette.